понедельник, 31 октября 2011 г.

Նպատակի սահմանում


Գրականություն http://www.teaching.am/resource/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=79&lang=hy

Ճշգրիտ նպատակների ու խնդիրների սահմանումըորպես կրթական ելքայինարդյունքներին հասնելու միջոց 
Դասընթացի ծրագրի շրջանակներում հստակ սահմանված նպատակները և խնդիրներըկարևոր են թեդասախոսի և թեուսանողների համարԴասընթացի նպատակներն ուխնդիրները անհրաժեշտ է որոշակիացնելելնելով տվյալ մասնագիտությանառանձնահատկություններից և առարկայի գիտական էությունից:
Նպատակների հստակ ձևակերպումը թույլ է տալիս խուսափել ուսումնառության ընթացքումանհամաձայնությունների առաջացումիցձևակերպման մեջ պետք է արտացոլվեն.
  •  հասարակության ցանկությունները և պահանջները ապագայի վերաբերյալ,
  • համալսարանի կամ ֆակուլտետի կրթական ծրագրի առաջնային կետերը,
  • տվյալ բնագավառում սպասվող առաջիկա զարգացման ուղղությունները,
  • ուսանողների բնութագրերըընդհանուր կրթվածության մակարդակը,ունակություններն ու հմտությունները:
Նպատակները կրթության ակնկալվող արդյունքների ընդհանուր հիմնավորումներ են, որոնք հիմք են խնդիրների ձևակերպման համար: Օրինակ` արդյունավետ հաղորդակցության ապահովումըհիմնախնդիրը տրամաբանորեն լուծելու ունակությունների զարգացումը”:
Խնդիրները ցանկալի արդյունքներն են, մասնավոր պնդումները այն ամենի մասին, թե ինչ պետք է սովորեն ուսանողները տվյալ առարկան ուսումնասիրելու արդյունքում: Խնդիրները ևկրթական արդյունքները ձևակերպելիս անհրաժեշտ է պատասխանել այն հարցին, թե ուսանողը ինչ պետք է իմանա և կարողանա դասընթացի ավարտին, ընդ որում` կրթական արդյունքները պետք է լինեն հասանելի, իրատեսական, չափելի կամ ստուգելի:
 Որպեսզի դասընթացի գերնպատակին կամ առաքելությանը հասնելու ուղին ավելիտեսանելի ու հասկանալի լինիորպեսզի հնարավոր լինի վերլուծել այնթե որքանով ենիրականանալի սահմանված նպատակներըանհրաժեշտ է հստակ և ճիշտ սահմանելխնդիրներըԴրա համար խնդիրները պետք է լինեն ՍՄԱՐԹ (SMART): SMART-ըհապավում էորը լայն կիրառում ունի տարբեր բնագավառներումհիմնականումկառավարման մեջսակայն այն կիրառելի է նաև կրթական նպատակների ու խնդիրներիձևակերպման պարագայումԱյն իրենից ներկայացնում է որոշակի չափանիշներորոնցպետք է համապատասխանեն խնդիրներըՍտորև ներկայացնում ենք համընդհանուրկիրառելի չափանիշներսակայն նշենքոր երբեմն SMART հապավումը այլ կերպ էմեկնաբանվում:
S - կոնկրետպարզ ձևակերպված (Specific),
– չ ափելիստուգելի (Measurable),
A - հասանելիիրատեսականհնարավորություններին համապատասխանող (Attainable),
– նշանակալիհամատեքստին վերաμերող (Relevant),
T - հստակ ժամանակային սահմաններ ունեցող (Timely):
Դասընթացի խնդիրները ձևակերպելիս անհրաժեշտ է մանրամասն նկարագրել այնբնութագրիչներըորոնք դասընթացի ավարտին պետք է վերագրվեն ուսանողինինչպես նաևայն պայմաններն ու չափանիշներըորոնք սահմանում են արդյունքների ընդունելիմակարդակըՀստակ սահմանված նպատակները կօգնեն խուսափելու սուբյեկտիվգնահատումիցդարձնելով գործընթացն առավել վերահսկելի:

Որն է նպատակների և խնդիրների տարբերությունը
Երկուսիթենպատակների և թեխնդիրների ձևակերպման ժամանակ կիրառվում էարդյունքների լեզուն. բնորոշող գործոնորով տարբերակվում են նպատակներն ուխնդիրներըՆպատակները արտահայտում են նախատեսված արդյունքները ընդհանուրառմամբ, իսկ խնդիրներըմասնավոր:SMART
Այսպիսովնպատակներ ի և խնդիրների տարբերություններն են.
  • նպատակները ավելի ընդգրկուն ենընդհանուրիսկ խնդիրներընեղ և ճշգրիտ,
  • նպատակները դժվար չափելի են և վերացականիսկ խնդիրներըշոշափելի ուկոնկրետ,
  • նպատակները հնարավոր չէ վավերացնելիսկ խնդիրները հնարավոր է:
Յուրաքանչյուր կրթական նպատակից կարող են բխել մի քանի խնդիրներ ևկրթական արդյունքներ:
Օրինակ`
Նպատակ.
Զարգացնել ուսանողիկրոնական բազմազանության հետ աշխատելու մասնագիտականգիտելիքներըհմտությունները և կարողությունները:
Խնդիր 1Ուսանողը պետք է կարողանա մեկնաբանել հիմնական կրոնականգաղափարախոսությունների ազդեցությունը …մասնագիտության պատմական զարգացմանընթացքի վրա:
Խնդիր 2Ուսանողը պետք է վերլուծի կրոնական արժեքների և մասնագիտական արժեքների միջև եղած կապերը:
Դասընթացի խնդիրների և կրթական արդյունքների ձևակերպման ընթացքում կիրառվող
հիմնական բայերը

Հեշտ չափելի արդյունքներ
Դասընթացի շրջանակներում կրթական արդյունքները ձևակերպելիս պետք է հնարավորինսխուսափել վերոնշյալ աղյուսակի ձախ մասում տեղադրված բայերիցորոնք բավականինբարդացնում են արդյունքների չափումը և օբյեկտիվ գնահատումըԴրանք պետք էփոխարինվեն այնպիսի բայերով (աջ մաս), որոնք կմեծացնեն օբյեկտիվ գնահատմանհնարավորությունները:
Դասընթացի շրջանակներում կրթական արդյունքները սահմանելիս անհրաժեշտ է նաևհաշվի առնել հետևյալ հանգամանքներըուսումնառության ո՞ր տարվա համար էնախատեսված տվյալ առարկանուսանողների հիմնարար գիտելիքն առարկայի վերաբերյալի՞նչ մակարդակի վրա էորո՞նք են ուսանողներիառարկայի հետ կապվածնախասիրությունները և սպասումներըինչպիսի՞ նախապայման առարկաներ ենուսումնասիրվել մինչ այդի՞նչ տեղ ունի այդ առարկան տվյալ մասնագիտությանուսումնական ծրագրում և այլն:

Комментариев нет:

Отправить комментарий